top of page

Regulamin Turystycznego Rajdu MINI odbywającego się we wrześniu w Czarnej Górze

 

 

 

ZASADY OGÓLNE

Organizatorem Rajdu (dalej Zlotu, Rajdu) jest Jerzy Kurkowski

CELE RAJDU – Propagowanie marki MINI, poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych, promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym, integracja i wymiana opinii z miłośnikami motoryzacji.

 1. Turystyczny Rajd MINI odbywa się w dniach 1-3 września 2023 r., i przebiega drogami publicznymi.

 2. Załogę Rajdu stanowi minimum 1 zawodnik - kierowca w dopuszczonym do ruchu drogowego pojeździe samochodowym.

 3. Rajd odbędzie się z uwzględnieniem aktualnych zaleceń sanitarnych.

 4. Baza Rajdu znajduje się na terenie prywatnym Hotelu.

 5. Kierowca jest zobowiązany posiadać przy sobie i w razie konieczności okazywać na wniosek organizatora stosowne dokumenty wymagane do poruszania się danej kategorii pojazdem po drodze publicznej.

 6. Pojazdy muszą posiadać ważne badania techniczne, ubezpieczenie OC, gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy – co może zostać sprawdzone przed startem.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu przed startem.

 8. Przejazd wyznaczoną trasą odbywa się przy otwartym ruchu drogowym.

 9. Zawodnicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania poleceń podawanych przez osoby uprawnione i odpowiedzialne za przebieg Rajdu.

 10. Dopuszcza się współdziałanie oraz wzajemną pomoc między załogami w sytuacjach kryzysowych.

 11. Jakiekolwiek próby niewłaściwego zachowania oraz niezgodne z przepisami prawa o ruchu drogowym będą karane wykluczeniem z Rajdu.

 12. Załoga zobowiązuje się umieścić na pojeździe numery startowe i naklejki dostarczone przez organizatora.

 13. Zawodnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają biorąc udział w Rajdzie, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie jego trwania w stosunku do uczestników Rajdu, mienia i osób trzecich, a także infrastruktury hotelu.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uszczerbku na zdrowiu, w tym zarażeniu się przez zawodników koronawirusem lub inną chorobą.

 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń sanitarnych i tego Regulaminu przez zawodników i podwykonawców w tym obsługę hotelu, obsługę atrakcji w trakcie trwania Rajdu i inne osoby z którymi zawodnicy będą mieli kontakt w trakcie trwania Rajdu.

 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dorosłych zawodników i dzieci poniżej 18 lat, za które odpowiedzialność biorą rodzice lub opiekunowie. 

 17. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uznaje się, że załoga zapoznała się z „Regulaminem Rajdu” i zobowiązuje się go przestrzegać jak również będzie się stosować do przepisów ruchu drogowego i zaleceń sanitarnych.

 18. Od startujących wymaga się przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarnych.

 19. Organizator może ograniczyć ilość zawodników Rajdu. O zgłoszeniu decyduje wypełnienie formularza zgłoszeniowego i akceptacja udziału przez organizatora. 

 20. Wszyscy zawodnicy, którzy zgłosili swój udział w Rajdzie winni zgłosić się najpóźniej o godzinie 10:00 w sobotę na miejscu STARTU w Hotelu.

 21. Organizator lub osoby wyznaczone podejmują wiążącą decyzję o liczbie zawodników. Decyzja ta jest ostateczna i zapada po zakończeniu zgłoszeń.

 22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu lub zmiany niektórych jego odcinków w przypadkach uzasadnionych np. warunki atmosferyczne, remonty dróg, sytuacja epidemiologiczna, zarządzenia organów Państwa.

 23. W przypadku rezygnacji z udziału – zwrot już wniesionych kosztów uczestnictwa może nastąpić tylko wtedy, gdy rezygnacja zgłoszona zostanie nie później niż 31 lipca 2023 r.

 24. Organizator Rajdu ma prawo do zmiany terminu lub odwołania eventu bez podawania przyczyny. Zgodnie z art. 38 punkt 12 ustawy o prawach konsumenta zwrot Zaliczki uczestnikom jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora. Zmiana terminu nie stanowi podstawy do zwrotu wpłaconej kwoty.

 25. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Rajdu.

 26. Zgłoszenie startowe uczestników zawiera:

      a) dane personalne zawodników, numer telefonu, e-mail, adres zamieszkania i dane pojazdu biorącego udział w Rajdzie

      b) Oświadczenie o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność i akceptacji niniejszego regulaminu.

 27. Biorąc udział w Rajdzie zawodnicy udzielają zgodę na wykorzystanie swoich danych personalnych, swojego wizerunku i samochodu, do relacji fotograficznej,           video i innych rzeczy, które udostępniają nieodpłatnie organizatorowi Rajdu, a także zrzekają się do nich wszelkich praw autorskich.

 28. Zawodnik lub inna osoba, która udostępni organizatorowi zdjęcia i materiały video zrzeka się do nich praw autorskich na rzecz Organizatora.

      Organizator i współorganizator mają prawo wykorzystać dane, zdjęcia, filmy video, adresy e-mail, numery telefonów w celach marketingowych. 

 

II ZASADY SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Przejazd wyznaczonej trasy Rajdu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o Ruchu Drogowym” oraz przepisami szczegółowymi.

 2. Do końcowej klasyfikacji nie jest brany pod uwagę czas przejazdu załóg biorących udział w Rajdzie.

 3. Rajd odbywa się na zasadzie „GRAND PRIX”, gdzie zwycięzcy zostaną wyłonieni po zaliczeniu wszystkich konkurencji w poszczególnych punktach kontrolnych oraz potwierdzeń pobytu we wszystkich punktach kontrolnych.

 4. W chwili rozpoczęcia konkurencji – na linii mety – zamykana jest lista zawodników, którzy ukończyli przejazd trasy Rajdu.

 5. W skład każdej załogi winien wchodzić co najmniej kierowca.

 6. Można łączyć załogi tylko w przypadku poruszania się jednym samochodem co najmniej 2 osób z różnych załóg. Zadania na trasie zawodnicy wykonują indywidualnie. Punkty za pytania i zdjęcia znajdujące się w Road booku i przyznawane są wszystkim członkom załogi. Fakt połączenia drużyn trzeba zgłosić organizatorowi przed startem.

 7. W wypadku zagubienia się na trasie przejazdu pomoc można uzyskać u organizatora i osób przez niego wyznaczonych.

 8. Każda załoga ma prawo do wniesienia protestu u organizatora w czasie 15 minut po zakończeniu Rajdu (zamknięcie list).

 9. Władnym do rozstrzygania wniesionych protestów jest organizator po konsultacjach z osobami przez niego wyznaczonymi.

 10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 11. Parada MINI odbywa się w 3 dzień Rajdu. Wszystkie samochody biorące w niej udział mają zachować odpowiedni odstęp od poprzedzającego pojazdu.

 12. Na starcie Parady samochody będą podzielone na sekcje w których znajduje się 5 aut. Między kolejnymi sekcjami powinno zostać przynajmniej 200 metrów odstępu. Czoło kolumny (pierwsze 5 aut) porusza się z prędkością zgodną z ograniczeniami. Aby jak najmniej blokować normalny ruch drogowy i zdynamizować przejazd należy zachować bezpieczny odstęp w poszczególnych sekcjach.

Przetwarzanie danych / RODO:

Uprzejmie informujemy, że Organizator Rajdu Jerzy Kurkowski przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane w przeszłości w wyniku korzystania z usług firmy w wyniku, czego stała się Administratorem Pani/Pana danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z przetwarzaniem danych osobowych – pragniemy Panią/Pana poinformować, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jerzy Kurkowski

  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty e-mail: rajdmini@gmail.com lub telefonicznie: 792110497

  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie           uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

   - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych

   - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych

   - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych

   - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

   - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych

   - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich                         przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze                     wszystkimi obowiązującymi przepisami.

     Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych.

     Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na ten cel.  

REGULAMIN DLA ZAWODNIKÓW 5 TURYSTYCZNEGO RAJDU MINI W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

I. ZASADY DLA ZAWODNIKÓW RAJDU

Zapraszamy zawodników na Turystyczny Rajd MINI, którzy, według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

 1. W celu potwierdzenia powyższego, każda załoga jest zobowiązana do złożenia pisemnego Oświadczenia.

 2. W związku aktualnymi obostrzeniami sanitarnymi dotyczącymi limitu osób zawodnicy zobowiązani są do udzielenia informacji Organizatorowi:

  a) czy są zaszczepieni

  b) czy są ozdrowieńcami / mieli już koronawirusa

  c) czy do terminu Rajdu będą zaszczepieni

  d) nie są szczepieni

    Informacja ta jest poufna i będzie znana tylko organizatorowi i służbom sanitarnym, które mogą się pojawić na kontrolę w trakcie trwania Rajdu.

 3. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zawodników, podstawie ich zbierania, okresie przetrzymywania, a także uprawnieniach z tego tytułu znajdują    

    się w regulaminie na stronie www.rajdmini.pl

Na terenie Hotelu zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Hotelu i stosowania się do aktualnych zaleceń sanitarnych.

Zawodnikom zaleca się:

- posiadanie maseczki ochronnej i zakrywanie ust i nosa za jej pomocą;

- zachowanie co najmniej 1,5 m odstępu od innych zawodników, nie dotyczy to zawodników, którzy przyjechali jednym transportem lub mieszkają razem;

- dezynfekcję rąk, co najmniej przy wejściu do Hotelu;

- dezynfekcję rąk każdorazowo przed wykonaniem zadania na trasie Rajdu;

- wyjątkowo dopuszczalne jest nieprzestrzeganie zaleceń osobom, które są z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia, rodzinom, osobom mieszkającym razem, grupie osób podróżujących jednym samochodem, osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobom, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

- Przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.

II. ORGANIZACJA imprez integracyjnych i kolacji

Priorytetem przy organizacji imprezy jest unikanie skupisk zawodników i nie przekroczenie ich maksymalnej ilości, która jest aktualnie obowiązująca.

Hotel udostępnienia zawodnikom miejsca zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

Zawodnicy proszeni są o stosowanie się do informacji i poleceń organizatora Rajdu i pracowników Hotelu.

Przy przemieszczaniu się wewnątrz Hotelu zaleca się zachować dystans 1,5 m.

III. SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

Zawodnicy niestosujący się do instrukcji i poleceń pracowników Obsługi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni przez Organizatora Rajdu o opuszczenie terenu.

W takim przypadkach nie przysługuje zwrot należności za udział w Rajdzie.

Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub GIS.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje do czasu jego uchylenia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje uprawnionych jednostek i służb.

Niniejszy Regulamin podlega uaktualnieniu w zależności od zmieniającej się sytuacji oraz wydawanych w tej sprawie rekomendacji związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

bottom of page